Potiron

mitonné au dashi et sauce soja

Potiron

mitonné au dashi et sauce soja